Sunday, February 18, 2018

રોજ રોજ તડપાવું  ને રોજ રોજ તરસાવું..
રાહ જોવું તું ક્યારે આવું ને તારો પ્રેમ વરસાવું...

અને હું રહ્યો મોજીલો માણસ એટલે ના ફાવે..
એટલે આવું તો એવી આવ, હું મારામાં સમાવું....Jn

No comments:

Post a Comment