Thursday, September 11, 2014

પુરુષ બીચારો બાપડો....

બાયડી એ બાયડી ને 
ભાયડો એ ભાયડો....

ડાયરી એ  ડાયરી ને
ચોપડો એ ચોપડો...

કોયલ એ કોયલ ને
કાગડો એ કાગડો...

જલેબી એ જલેબી ને
ફાફડો એ ફાફડો...

અને બૈરી વિનાનો એ
પુરુષ બીચારો બાપડો....jn

No comments:

Post a Comment