Friday, May 15, 2015

આ લટો તારી.....


ચંદ્રને જોવા જાઉં ને વાદળો 
અદેખા બની આવી જાય છે,,
જોવું નજરને નજર પરોવી
ત્યાંજ આ લટો સળગી જાય છે...

જેમ સુરજની સવારી આવે ને 
આખું એ જગત ખીલી જાયછે,,
બસ એમજ આ આનન તારી 
નજર પડતાજ ખીલી જાય છે....jn

No comments:

Post a Comment